Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”)

§1. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu)

 1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem oraz dokonywaniem zakupów w sklepie (dalej Sklep) internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.hurtowniateleinformatyczna.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest także Regulaminem, o którym jest mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Sklep oferuje sprzedaż wysyłkową produktów (dalej Produkty): sprzęt branży elektrycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej.
 4. Sklep prowadzony jest przez JMP Telefon Piotr Kuryło (dalej Sprzedający) JMP Telefon Piotr Kuryło ul. Rozdroże 21 B, 30-361 Kraków tel. 122606710 fax 123767685 sklep@jmptelefon.pl. Reklamacje należy składać od wskazanym adresem, adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu.
 5. Komunikacja pod wskazanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej prowadzona jest w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00. Koszt połączenia wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego lub operatora łącza Internetowego Klienta (dalej Klient).
 6. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i w celu złożenia przez Klienta zamówienia.

§2. Minimalne wymagania techniczne

 1. Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową, Firefox 53, Google Chrome 57, Safari 5.1.7, Opera 44. Zalecane jest korzystanie z najbardziej aktualnej wersji przeglądarki.
 2. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający świadczy Klientom, za pośrednictwem Sklepu, nieodpłatnie następujące usługi: 
  • a) udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta („Konto Klienta”);
  • b) umożliwienie Klientowi zamawiania Produktów oraz ich opłacanie;
  • c) umożliwienie zapisywania danych Klienta, śledzenie statusu przesyłki, dostęp do historii zamówień;
  • d) wysyłanie do Klienta, w ramach jego wyraźnej zgody, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
 2. W ramach Sklepu Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient może utworzyć i korzystać z indywidualnego Konto Klienta w Sklepie. Korzystanie z Konta jest bezpłatne i dobrowolne. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 4. Klient zobowiązuje się podać podczas tworzenia Konta Klienta prawdziwe i aktualne dane.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 6. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „ Zarejestruj mnie”.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 8. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres wskazany w §1 ust. 4, żądanie rozwiązania umowy.
 9. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego należy składać na dowolnie wybrany przez Klienta adres wskazany w §1 ust. 4.
 10. Sprzedający rozpatruje reklamacje do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia.
 11. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedający zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie, przy czym w każdym przypadku Sprzedający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje na trwałym nośniku.

§4. Newsletter

 1. W celu rozpoczęcia otrzymywania Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail, wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza Newslettera, oznaczenia checkbox’ów z treściami zgód oraz użycia przycisku służącego do wysłania danych z formularza. Może być wymagane potwierdzenie zmówienia Newslettera.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie zawiadomienia na dowolny adres wskazany w §1 ust. 4.
 4. Klient może odwołać każdą z wyrażonych zgód wysyłając odwołanie zgody na dowolny adres wskazany w §1 ust. 4.

§5. Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach 08:00 – 16:00.
 2. Aby złożyć zamówienie należy:
  • a) dodać wybrane Produkty do Koszyka,
  • b) wybrać sposób dostawy,
  • c) uzupełnić dane kontaktowe oraz adres dostawy,
  • d) wybrać sposób zapłaty.
 3. Przesłanie zamówienia następuje przez użycie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z dokonaniem zakupu i obowiązkiem zapłacenia ceny.

§6. Dostawa (sposób spełnienia świadczenia)

 1. Przesyłka zawierająca Produkty dostarczana jest bezpośrednio na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika.
 3. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze.
 4. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w zakładce https://hurtowniateleinformatyczna.pl/wysylka
 5. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Produktu oraz w zakładce https://hurtowniateleinformatyczna.pl/wysylka
 6. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej. Informacje o aktualnej liście krajów można uzyskać telefonicznie.

§7. Sposób i termin zapłaty

 1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy.
 2. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:
  • a) Płatność „z góry” (online):
  • b) Przelew elektroniczny;
  • c) Płatność kartą;
  • d) Płatność przy odbiorze;
  • e) Płatność kart;
  • f) Płatność gotówką.
 3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
 4. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Brak płatności, w wyznaczonym terminie, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§8. Stosowana przez Sprzedającego procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
 2. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 3. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji albo z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 4. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 5. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  • a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 7. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: JMP Telefon Piotr Kuryło ul. Rozdroże 21 B, 30-361 Kraków
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§9. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu powinno ono zostać wysłane na dowolnie wybrany przez Klienta adres wskazany w §1 ust. 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14-dniowego terminu, w którym konsument może odstąpić od umowy, rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres wskazany w §1 ust. 4.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, w szczególności koszty dostawy Produktu do Sprzedawcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. Dane kontaktowe wskazane zostały w §1 ust.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient, a w szczególności:
  • a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • b) zapewnienia funkcjonowania Sklepu (w tym poprzez używanie plików cookies),
  • c) prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, 
  • d) obsługi reklamacji,
  • e) zapewnienie obsługi usług płatniczych.
 3. Dane osobowe są także przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa, a w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych. 
 4. Dane Klientów mogą być przekazywane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz uprawnionymi do kontrolowania Sprzedawcy w ramach wykonywania przepisów.
 5. Dane Klientów są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne dla zrealizowania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach:
  • a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • b) gdy zachodzi prawdopodobieństwo ich użycia w postępowaniu sądowym, przygotowawczym lub administracyjnym.
 6. Klient ma dostęp do podanych przez niego danych osobowych i możliwość ich modyfikacji poprzez zalogowanie się do swojego konta w Sklepie (prawo dostępu do danych). Aby dokonać zmiany innych swoich danych, które nie mogą być zmienione z konta w Sklepie, użytkownik powinien przesłać swoje żądanie do Sprzedawcy (prawo do sprostowania danych).
 7. Usunięcie danych Klienta jest możliwe poprzez wyrejestrowanie ze Sklepu. Dane osobowe zostaną usunięte o ile nie będzie istniała inna podstaw przetwarzania danych (prawo do usunięcia danych).
 8. Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na Sprzedawcę jako administratora danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niezbędne do zarejestrowania w Serwisie internetowym oraz do świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 11. W Sklepie przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, adres e-mail, termin wizyty i zakres zamówionych usług. 
 12. Podczas korzystania ze Sklepu przetwarzane są dodatkowe dane, niezbędne w celu prawidłowej pracy Sklepu: adres IP, wywołany adres internetowy (url), rodzaj przeglądarki, z jakiej użytkownik korzysta oraz inne informacji transmitowanych protokołem http.

§11. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
 3. Skorygowania złożonego Zamówienia oraz danych Klienta możliwe jest przez kontakt na adres lub telefon wskazane w §1 ust. 4

§12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod adresem internetowym https://hurtowniateleinformatyczna.pl/regulamin
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
 2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • b) konieczność dostosowania działalności Sprzedającego do nakazów, orzeczeń, postanowień;
  • c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedającego usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedającego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
 4. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedającego umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 9. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://hurtowniateleinformatyczna.pl/regulamin skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

§14. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  • b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  • c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/).